โรงเรียนอนุบาลจันทรา

 • รางวัลและเกียรติประวัติต่าง ๆ ที่ได้รับ
  ปี 2543 จันทราเนอร์สเซอรี่ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมให้เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กต้นแบบของจังหวัดฉะเชิงเทรา
  ปี 2543 ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข

 • นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติประวัติและวุฒิบัตรเป็นการส่วนตัวดังนี้
  ปี 2530
  * เกียรติบัตรการอบรมวิชาอนุบาลศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
  * ใบอนุญาตให้เป็นครูสอนพิมพ์ดีดภาษาไทย - อังกฤษของโรงเรียนศรีนคร พิมพ์สัมผัส จังหวัดสมุทรปราการ
  * เกียรตินิยมการฝึกการฝึกอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  * เกียรติบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กจากกรมประชาสงเคราะห์


  ปี 2533

  * เกียรติบัตรฝึกอบรมนาฏศิลป์ชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี


  ปี 2534

  * เกียรติบัติฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา


  ปี 2535

  * เกียรติบัติฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรองจังหวัดสมุทรปราการ
  * สัมฤทธิบัตรการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฎิบัติการวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษและสื่อการเรียน ระดับระดับประถมศึกษาจากสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย


  ปี 2542

  * วุฒิบัติการฝึกอบรมการจัดการสถานรับเลี้ยงเด็ก จากสถาบันราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทรา
  * วุฒิบัตรการปฏิบัติธรรมตามโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดฉะเชิงเทรา
  * เกียรติบัติการประชุมสัมนาเรื่อง "พหุปัญญา" (Multiple Intelligences) กับการพัฒนาสังคม และการศึกษาไทยปี 2000 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการกับมหาวิทยาลัย John Dewey แห่งสหรัฐอเมริกา (Institute of Academic Development John Dewey University Consortium of America)


  ปี 2543

  * ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร "จินตคณิต" จากชมรมจินตคณิตแห่งประเทศไทย (MENTAL MATH MEDIA)
  * เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการการประกวดร้องเพลงเพื่อรณรงค์การอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำบางปะกง จากนายอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  * วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติตามพุทธศักราช 2542 จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
  * A.U.A. Language Center Bangsaen Perfect Attebdance Certificate Awarded to Mrs.Chantra Chansuksawade


  ปี 2544

  * วุฒิบัตรการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติสำหรับเด็กปฐมวัยจาก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
  * วุฒิบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครประชาสงเคราะห์รุ่นที่ 8 จากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  * ได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีตัวอย่างประจำปี 2544 (Woman of The Year 2001) สาขานัก บริหารพัฒนาการศึกษาภาคเอกชนและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยร่วมกับหนังสือพิมพ์ เส้นทางธุรกิจ
  * ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาดีเด่นจาก ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
  * ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยชมรมสร้างสรรค์พลังไทย


  ปี 2545

  * ได้รับคัดเลือกเป็นนักบริหารดีเด่น สาขาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย ฯพณฯ ร.ต.อ.ดร. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ Click
  * ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขาพัฒนาการศึกษา โดย ฯพณฯ ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์
  * ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาส่งเสริมการศึกษา โดย ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ

 • พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนทักษะ จริยธรรมเด่น เน้นคุณภาพ